Általános szerződéses feltételek

 

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az Ön, mint megrendelő (továbbiakban megrendelő) megrendeléssel kezdeményezett és a Dream Air Team szolgáltatóval létrejövő (székhelye, levelezési címe: 2233 Ecser, Nádas Béla utca 6., szervezet nyilvántartási száma: 13-02-0007757, képviselője: Gábor Andrea Krisztina elnök, adószáma: 19233174-1-13, közösségi adószáma: HU19233174, bankszámlaszáma: 11742111-25343557-00000000, kézbesítési email címe: info@repules.net, üzleti tevékenységének helye: Budakeszi-Farkashegyi Repülőtér, 2092 Budakeszi, Farkashegy 11., – a továbbiakban Szolgáltató) szerződését illető jogokat és kötelezettségeket. Az ÁSZF a megrendelő és szolgáltató felet együttesen „Felek” szó alatt jelöli.

Megrendelésre minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy jogosult. A jelen ÁSZF-ben meghatározott különleges elállási jogok, kizárólag a jogszabályok szerint fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg.

A felek megállapítják, hogy ezen megállapodás alapján a jelen ÁSZF esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet teljes egészében alkalmazandó. Felek ugyanakkor megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a szerződés teljesítésében használandó légijármű abban az esetben vehet részt a légiközlekedésben, ha a légijárműben tartózkodó személyek a biztonsági szabályoknak eleget tesznek. (141/1995 (XI.30.) Kormány rendelet 27.§ (1) bek.) Felek megállapodnak, hogy olyan anyagot vagy tárgyat, amely a repülés vagy a légijárművön tartózkodó személyek biztonságát veszélyezteti, nem szabad a légijárművön szállítani, vagy annak fedélzetére felvinni.

Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen ÁSZF alapján repülésre jelentkező utasnak tűrnie kell, hogy a légijármű fedélzetére szállásakor a fegyvert vagy a fegyverként használható egyéb eszközt, anyagot tőle elvegyék és a repülés tartama alatt hozzá nem férhető helyen (pl. repülőgép csomagtere) őrizzék. Felek megállapodnak, hogy az a jelen ÁSZF alapján repülésre jogosult személy, aki erre vonatkozó kérésre nem veti magát alá a biztonsági ellenőrzésnek, a repülésből kizárható.

Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a biztonsági és egyéb repülési előírások betartását, a repülés végrehajtására a Dream Air Team által kijelölt szakszolgálati engedéllyel rendelkező pilóta jogosult ellenőrizni a repülésre való felkészülés kezdetétől a repülés végéig bezárólag a megrendelő vagy a repülésre jogosult személy együttműködése esetén.

Felek megállapodnak, hogy az együttműködést megtagadó személy a repülésből kizárható. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés szolgáltatásaiért fizetendő díj magyar forintban teljesítendő. Felek megállapodnak, hogy a fentiek szerint a létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Megrendelő kijelenti, hogy cselekvőképes, nagykorú személy.

Felek megállapodnak, hogy a Dream Air Team a megrendelő megrendelésének elküldését megelőzően tájékoztatja a megrendelőt az alábbiakról:

A megrendelés jóváhagyása után létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Dream Air Team iktatja, a szerződés teljesülését követően azt nem őrzi és a szerződés utóbb a Dream Air Team -nél már nem hozzáférhető a megrendelő számára. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a megrendelés leadása során adatbeviteli hiba keletkezett, akkor a szerződés a megrendelés kifizetéséig a megrendelő által az info@repules.net címre küldött email útján vagy telefonon módosítható és törölhető is.

Felek megállapodnak, hogy a megrendelés kifizetését követően a Dream Air Team -el a fenti email elérhetőségeken előzetesen email útján egyeztetett időpontban a megrendelő jogosult a repülési szolgáltatást igénybe venni. Felek megállapodnak, hogy a megrendelő a repülés megrendelését banki előreutalással, bankkártyával, Barion egyenleggel és banki készpénzbefizetéssel 8 napon belül esedékesen tudja teljesíteni, amelyről a Dream Air Team haladéktalanul szabályszerű számlát állít ki. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a megrendelő a repülési szolgáltatás díját, annak esedékességekor, de legkésőbb a repülés kezdetéig a fenti módok valamelyikén nem fizeti meg, akkor a Dream Air Team a teljesítést jogosult megtagadni, készpénzben a díj a helyszínen nem fizethető. A felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés kizárólag magyar nyelven jöhet létre a felek között.  A telefonos elérhetőségei: +36 30 172 07 72 (Időszak: 09.00-17.00 óráig).

Felek megállapodnak, hogy a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli a Dream Air Team -t.

Felek megállapodnak, hogy a Dream Air Team a jelen ÁSZF alapján tájékoztatja a megrendelőt, mint fogyasztót az általa megrendelt repülési szolgáltatás lényeges tulajdonságairól. A szolgáltatás díja minden esetben feltüntetésre kerül a szolgáltatás adatai között, az összeg az általános forgalmi adót tartalmazza és magyar forintban értendő, ezen felül, de ezzel együttesen fizetendő a repülőtéri illeték.

Felek megállapodnak, hogy a megrendelt repülés esetén, amennyiben annak végrehajtására a megrendelő hibájából nem kerül sor a Dream Air Team –t időpontonként, a teljes ár 50%-a költségtérítés illeti meg a repülés díján felül. Ezen költség indoka az, hogy a megrendeléssel és a konkrét repülési időpontra történő megegyezéssel a Dream Air Team pilótát állít az adott időpontra szólóan és a gépet a repülésre felkészíti, ennek ésszerű költsége a felek megállapodása alapján a fent megjelölt mérték.

Ez a szabály alkalmazandó a megrendelő ill. a repülésre a megrendelés alapján feljogosított személyek 30 percet meghaladó késése esetén is, amennyiben a késéssel összefüggésben a repülés aznap már nem végrehajtható. (napnyugta, időjárás változása, stb.)

Elállási jog:

Felek megállapodnak, hogy a megrendelő a repülési szolgáltatás megrendelésétől számított 14 napon belül indokolási kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, amely jogát írásban illetve email útján vagy postai úton a fejlécben megjelölt címekre megküldött egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.

A megrendelő elállási jogának gyakorlását határidőben úgy kell gyakorolni, hogy azt a megrendelő a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi a Dream Air Team valamely fenti elérhetőségére. A megrendelőt terheli annak igazolása, hogy elállási jogát gyakorló nyilatkozatát határidőben megküldte, a Dream Air Team -nek.

Felek megállapodnak, hogy a postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Dream Air Team a határidő számítása szempontjából. Felek megállapodnak, hogy a megrendelő postai levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Felek megállapodnak abban, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát abban az esetben, ha a repülési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés egészének teljesítését követően kívánna elállni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a megrendelő a repülést a megrendeléstől számított 14 napon belül kívánja kifejezetten igénybe venni (a megrendeléskor erre való felhívás elfogadásával) és a repülés lezajlik, akkor ezen időponttól kezdődően elállási jogát a megrendelő már nem gyakorolhatja. A megrendelő, az őt megillető elállási jogot az alábbi mintanyilatkozattal gyakorolhatja:
„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szolgáltatás tárgya (repülési program):
Szerződéskötés időpontja időpontja:
A fogyasztó (megrendelő) neve:
A fogyasztó (megrendelő) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Keltezés helye, ideje:„

Felek megállapodnak, hogy a megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Dream Air Team visszatéríti a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást kivéve, ha az alábbiakban részletezett ésszerű költség merült fel. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a repülőgép felszállását követően kívánja elállási jogát gyakorolni a megrendelő (azaz például a gép repülésének azonnali megszakítását kezdeményezi stb.), akkor a repülés teljes díját (az esetlegesen az útvonal hosszának csökkenéséből adódóan fennmaradó üzemanyag mennyiségét kivéve) a megrendelő viseli.

Felek abban is megállapodnak, hogy amennyiben a repülésre a megrendelő konkrét időpontot egyeztet a Dream Air Team -el a megrendeléstől számított 14 napon belüli időpontra és az időpontra a Dream Air Team pilótát állít és repülőgépet felkészít, akkor a megrendelő az elállási jog határidőben történő gyakorlása esetén a Dream Air Team fentiekben részletezett időpontonként, a teljes ár 50%-a költségtérítés illeti meg a repülés díján felül.
Felek megállapodnak, hogy a Dream Air Team –nél fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorolhat tilalmáról szóló magatartási kódex nem áll rendelkezésre. Felek megállapodnak, hogy a Dream Air Team -re nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételére lehetőség nincsen.

Fogyasztói panaszok rendezése:
A megrendelő panaszaival a Dream Air Team ügyvezetőjéhez fordulhat a jelen ÁSZF fejlécében megjelölt címen illetve e-mail címen. A kapott panaszra a Dream Air Team 14 munkanapon belül válaszol.
Felek megállapodnak, hogy ha a megrendelő és a Dream Air Team között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az előzetes tárgyalások során nem rendeződik, a megrendelő az alábbi helyeken is tehet panaszt:
A megrendelő panaszt tehet fogyasztói jogai sérelme esetén a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál.
A megrendelő vita esetén eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Dream Air Team székhelye szerint illetékes kamara mellett működő békéltető testülethez.

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Elérhetőségek
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703 vagy (+36-1) 784-3076
E-mail cím pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Postafiók 81.
Végső esetben a megrendelő igényét bírósági úton is érvényesítheti.

A repülésre vonatkozó különös rendelkezések:

Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF-et és a repülésre kijelölt pilótának vagy a Dream Air Team más képviselőjének utasításait a repülőtérre érkezéstől annak elhagyásáig a megrendelő és a megrendeléssel repülésre feljogosított személyek kötelesek betartani.

A repülés alatt a biztonsági öv használata kötelező, a mozgó repülőgépen helyet cserélni tilos, a repülőgép egyik vezetőülésében esetlegesen tartózkodó megrendelő vagy repülésre feljogosított személy a repülőgép kormányához, műszerfalához, vezérlő egységeihez nem nyúlhat hozzá, a repülőgép ajtaját nem nyithatja ki. A repülőgépben minden ülésben megtalálható a repülőgép adottságait, vészkijáratait tartalmazó útmutató. A megrendelő és a repülésre a megrendelés alapján feljogosított személy köteles a repülőgépre történő felszállás előtt a pilóta által tartott tájékoztatón részt venni és az ott elhangzó esetleges külön utasításokat betartani.

A felek megállapodnak, hogy a repülés során cost-shared flight vagyis megosztott költségű feladatot hajthat végre a pilóta, ahol a közvetlen költségeket a légi járműben tartózkodó összes személy között megosztják és a költségeket egymás között megosztó személyek száma nem haladhatja meg a hatot, a jogszabályi előírásokkal összhangban.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a repülőgépre kiskorú, 18 év alatti személy csak szülője vagy törvényes képviselője engedélyével szállhat fel, megrendelő ezen szabály betartásáért felelősséget vállal, mivel a Dream Air Team a repülésre jogosultak életkorát, a repülésre feljogosított személyekhez való viszonyát a felek jelen megállapodása alapján ellenőrizni nem jogosult. A repülőgépre súlyosan ittas vagy bódult állapotban felszállni nem szabad, az ittas vagy bódult személy a repülésből kizárható. A pilóta jogosult megtagadni az utasnak a repülőgépre történő felszállását, amennyiben kétsége esetén az utas nem igazolja megfelelő formában, hogy a fenti feltételeknek maradéktalanul megfelel. A Dream Air Team -t nem terheli semmilyen felelősség az ennek a szabálynak az elmulasztásából eredő következményekért.

A repüléshez használt repülőgép csak az alábbi minimális előírások esetén szállhat fel a levegőbe, abban az esetben, ha ezt a repülés végrehajtására kijelölt pilóta az adott körülmények alapján is jóváhagyja.

A repülőgép minimálisan 400 méteren lévő felhőalap, 5 km látástávolság és legfeljebb 10 m/s sebességű szél esetén szállhat fel a levegőbe, az utasok átlagsúlya (ruházatukkal együtt) 100 kg lehet, úgy hogy egy személy sem lehet több 110 kg súlynál.

A repülés végrehajtására kijelölt pilóta a jelen szabályokat köteles ellenőrizni és az eseti körülményeket (például széllökés, közeledő vihar stb.) mérlegelve dönteni a felszállásról. Felek megállapodnak, hogy 30 ºC fok feletti hőmérséklet esetén a repülés halasztásra kerülhet olyan időpontra, amikor az végrehajtható (vis maior).

A repülés végrehajtása tehát az időjárástól függően kezdhető meg, a nem megfelelő időjárási körülmények esetén a repülés elhalasztásra kerülhet (vis maior). A repülőgépbe legfeljebb 180 cm magas személy fér be kényelmesen. A géptípus változtatásának jogát a Dream Air Team fenntartja, géptípust a megrendelő tehát nem tud választani.

Biztonságos közlekedés a Budakeszi repülőtéren, kiskorúak a repülőtéren:
A megrendelő és a repülésre feljogosított személyek a repülésre a megegyezett időpontot megelőzően legalább 5 perccel érkezzenek meg.
A repülőtéren kiskorú, különösen a 14 év alatti személyek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak az alábbi kijelölt helyeken.

A repülőtérre a kijelölt parkolókon kívül autóval behajtani nem szabad, gyalogosan a szolgálati, a térképen „P”-vel jelölt várakozó hely melletti főbejáraton ajánlott bemenni.

Megrendelő a repülőtéren gépjárművel a „P”-vel jelölt vendégparkoló területen várakozhat. A Dream Air Team a repülőteret nem üzemelteti, a parkolóhely füves területre esik, a várakozás során esetlegesen bekövetkező károkért (karók, botok, kövek stb.) a Dream Air Team nem vállal felelősséget.

A repülőtéren gyalogosan a kibetonozott részen ill. a 6. számmal jelölt épület hosszanti baloldala előtti padokkal és kerékgumikkal határolt ösvényen szabad minden esetben a kellő körültekintéssel közlekedni (a repülőtéren tárolt repülőgépeket tehát nem szabad megközelíteni). Járómotorú vagy indítás előtt álló légijárművet 25 méteren belül tilos és életveszélyes megközelíteni.

A kifutópályát övező fehér szegélykövek mögé gyalogosan bemenni vagy autóval behajtani tilos és életveszélyes. A Dream Air Team -hez érkezők várakozási pontja a 7. számmal jelzett épület előtt található.

A repülőgépet megközelíteni a repülés végrehajtására kijelölt pilóta engedélyével szabad.

A repülőtér elhagyására ugyanezen szabályok vonatkoznak. A repülés végén saját felelősségükre lehetőség van a repülőtéren maradni a megrendelőnek és a repülésre feljogosított személyeknek a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek ilyenkor értelemszerűen irányadóak.

Biztonsági tájékoztatás a költségmegosztott repülésekről:

A költségmegosztott repülésekre vonatkozó biztonsági szabályok nem annyira szigorúak, mint a kereskedelmi célú légi járatok esetében.

Ez azt jelenti, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, mintha egy kereskedelmi légitársaságtól vennének jegyet, amire sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak: ahol a légi jármű, a pilóta, valamint az üzemeltető, folyamatos ellenőrzések és a hatóság szigorú felügyeleti szabályainak hatálya alá tartozik, beleértve a rendőrségi felügyeletet és az utasbiztonsági ellenőrzést is.
Ugyanakkor a kereskedelmi célú légi járatokkal ellentétben, a kisgépes légiközlekedés repüléseinek kockázati szintje hasonló, a közúti közlekedésben tapasztalt kockázati szinttel, így közel azonos biztonsági feltételekkel repülhetnek, mint ahogy a közúti közlekedésben utazhatnak, a terror kockázati szint minimális.

Pilóták magatartási kódexe:

(1) A pilóta az egyetlen, aki jogosult a repülésre és a repülőgéppel kapcsolatos döntések meghozatalára. Más emberek jelenléte sosem szabad, hogy bármilyen módon nyomást gyakoroljon a pilótára, a repülés végrehajtása szempontjából, mert a pilóta az egyetlen, aki tudja, hogyan repülje biztonságosan a légi járművet. Az utasok tájékoztatva kell, hogy legyenek a járat esetleges törlésének lehetőségéről, bármikor, bármilyen indokkal.

(2) A nem kereskedelmi jellegű kisgépes repülésben, a kis géppel végrehajtott repülések során bekövetkező balesetek elsődleges oka, a rossz időjárási körülmény. Az időjárási viszonyok gyorsan változhatnak, ennek következtében a pilóta lemondhatja repülést. Ezért a tényleges repülést megelőzően, a pilótának tájékoztatnia kell az utasát az időjárás előre jelzésről, a járat megvalósíthatóságának szempontjából. Az utas jelenléte és az ő elvárásai a repülés napján, nem szabad, hogy befolyásolja a pilótát, ha lemondja a repülést.

(3) A pilóta bármikor, bármilyen okból (biztonság vagy üzemelés) indoklás nélkül megtagadhatja az utasok fedélzetre vételét.

(4) Az EU biztonsági szabályai, csak magánszemélyek számára engedélyezi, a költségmegosztásos járatokat, ha a közvetlen költség (azaz a repüléshez közvetlenül kapcsolódó költségek, pl. üzemanyag, repülőtéri illetékek, repülőgép bérleti díja) minden fél által megosztott, beleértve a pilótát is. A költségmegosztásos járatoknak nem lehet nyereségük. Ha a repülés, nem az EU biztonsági szabályainak megfelelően költségmegosztott repülés, a járat kereskedelmi repülésnek minősül és a kereskedelmi légi üzemeltetési szabályokat kell alkalmazni.

(5) A repülés előtt a pilótának mindig jeleznie kell, a költségmegosztott repüléshez használt repülőgép típusát. Ha a repülőgép típusa megváltozik, a pilótának tájékoztatnia kell az utast a változásról.

(6) A költségmegosztott repülést, a pilóta kizárólagos felelőssége végrehajtani, a nem kereskedelmi célú magán pilóták (PPL) által végrehajtott légi járatokra vonatkozó szabályozás alapján. A pilóta felelőssége, hogy a repülés biztosítva legyen, az utasokkal végrehajtott repülésre is. A pilótának tájékoztatnia kell az utasokat arról, hogy a fedélzeten nincs WC.

Utasok magatartási kódexe:

(1) Be kell tartani a pilóta utasításait. Fontos megérteni, hogy a pilóta az egyetlen döntéshozó a repülőgépen, mivel ő a parancsnok. Indulás előtt, a pilóta bármikor dönthet a járat visszavonásáról. Repülés közben a járat utasainak tartózkodniuk kell a pilóta döntéseinek bírálatától, ezzel a pilóta figyelme nem vonható el a repülőgép biztonságos vezetésétől.

(2) Tiszteletben kell tartani, a pilóta időjárási kockázattal kapcsolatos döntését. Pilótaengedélynek részeként, a magán pilóták képzésben részesültek az időjárásról valamint, az időjárás változás következményei által kialakuló helyzetekről. A legtöbb pilóta csak látás szerint, s ennek megfelelő időjárásban repülhet, a VFR (Látás szerinti Repülési Szabályok) képzése szerint. Néhány pilótának van IFR (Műszer Repülési Szabályok) minősítése, és nem vizuális időjárási viszonyok között is repülhet. Mind a VFR, mind az IFR pilóta döntése a repülés végrehajtása, valamint az útvonal repülés közben vagy épp nem repülés közben történő megváltoztatása, melyet tiszteletben kell tartani. Az utasnak soha nem szabad megkísérelnie a pilótát meggyőzni, hogy másképp döntsön, mert ezzel veszélyezteti az utas és a pilóta életét.

(3) Tartsa be a maximálisan megengedett poggyász súlyt. A kisrepülőgép, amelyben repülni fog, nagyon érzékeny a súlyváltozásokra. A pilóta számításba veszi az utasok által közölt súly adatokat magukról és poggyászaikról, hogy kiszámolja a repülőgép tömegközéppontját. Ezért szükséges hogy az utasok tiszteletben tartsák a pilóta által engedélyezett maximum súly értékeket és ne mozgassák poggyászaikat repülés közben. Szükséges hogy az utasok repülés előtt pontos súly adatokat közöljenek, valamint jelezzék a pilótának, ha ezekben változás történt.

(4) Tilos az illegális vagy veszélyes áruk szállítása. Az utasnak soha nem szabad illegális vagy veszélyes árut szállítania. Ha az utasnak kétségei vannak, a szállított áru veszélyes természetéről, akkor az utasnak tájékoztatnia kell a pilótát, aki eldönti, hogy az áru a fedélzetre vihető e vagy sem. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas táskáját, megtagadhatja fedélzetre vételét. Ha a pilóta azt tapasztalja, hogy az utas veszélyes árut szállít, és erről őt nem tájékoztatták, a pilóta megtagadhatja az utas a fedélzetre vételét.

(5) Legyen időben a megbeszélt helyszínen. A repülés megtervezésekor, a pilóta figyelembe veszi a tervezett indulási és érkezési időt, valamint a várható időjárási viszonyokat. Ezért fontos, hogy a pilóta felszállhasson a tervezett időpontban. Az időben történő érkezés bizonytalansága esetén, az utasoknak tájékoztatniuk kell a pilótát.

(6) A járat törlése, a járat indulás előtt. Az utas indulás előtt bármikor törölheti a járatot.

(7) Biztonsági szabályok. Az utasoknak be kell tartaniuk a következő alapvető biztonsági alapelveket:
I. Tartózkodjon a dohányzástól a repülés közben, különösen, ha a pilóta erre kéri.
II. Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a műszereket és a kormányszerveket, mivel ez balesethez vezethet.
III. Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta használja a rádiót, valamint amikor a felszállást és a leszállást végrehajtja.
IV. Az utasok nem nyúlhatnak az ajtózárhoz, ha a pilóta nem utasította őket erre.
V. Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagoktól, beleértve az alkoholt, a repülést megelőzően vagy az alatt.

Budapest, 2021. október  01.

Gábor Andrea Krisztina elnök – Dream Air Team

 

Adatvédelmi szabályzat és megállapodás >>>

 

Charter to promote the safety of non-commercial General Aviaton flight with light aircraft: