Adatvédelmi szabályzat és megállapodás

1.Felek megállapodnak, hogy a Dream Air Team, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló a vele szerződéses kapcsolatba kerülő személyek és a Dream Air Team közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a szerződő és a repülést igénybe vevők azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. A Dream Air Team a repülés szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a repülés igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a repülés igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat továbbá a 11. pontban foglalt adatokat.
2. Az 1. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat a Dream Air Team a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást és teljesítést követően törli a rendszerből, kivéve a regisztrált és/vagy a hírlevélre feliratkozó szerződők adatait.
3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szabályzat alapján a természetes személyazonosító adatokat a Dream Air Team a repülésre vonatkozó szerződés maradéktalan teljesítéséig, ill. a szerződés megszűnéséig vagy felbontásáig kezeli, azt követően a rendszerből a 2. pontban kivételként megjelölt adatok kivételével törli.
4. Ha a szerződő hozzájárul, akkor a regisztrációja során megadott adatokat (név, felhasználónév, jelszó, számlázási cím/lakcím, email cím) a Dream Air Team a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezeli a szerződő regisztrációjának fennállása alatt. Jelen megállapodás alapján a szerződő az info@air-pannonia.hu email címre megküldött levelével a jelen célból kezelt adatai kezelését bármikor megtilthatja. A Dream Air Team -nél a fentiek alapján kezelt adatok nem kapcsolhatók össze szerződő más azonosító adataival és a szerződő további hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. A regisztráció során megadott adatokat a regisztráció törlése esetén a Dream Air Team maradéktalanul és haladéktalanul törli.
5. A fentiek alapján a Dream Air Team tájékoztatja a szerződőt, hogy az alábbi személyes adatait és a személyéhez kapcsolt egyéb adatot kezeli. : a szerződés tényét, annak idejét, helyét és a szolgáltatás igénybevételének helyét és idejét, a szerződés számát, a szerződő nevét, a szerződő számlázási és/vagy lakcímét, telefonszámát, email címét, a repülésre a szerződés alapján feljogosított személyek nevét, címét, telefonszámát a repülés időtartama alatt, ill. ha azt a szerződő előzetesen megadta, akkor ettől az időponttól a légijármű fedélzetének rendeltetésszerű elhagyásáig. Az adatkezelés módja és célja a 12. pontban részletezve.
6. Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai: Dream Air Team szervezettel létrejövő (székhelye, levelezési címe: 2233 Ecser, Nádas Béla utca 6. szervezet nyilvántartási száma: Budapest Környéki Törvényszék 13-02-0007757, képviselője: Gábor Andrea Krisztina elnök, adószáma: 19233174-1-13, bankszámlaszáma: 11742111-25343557-00000000, kézbesítési email címe: info@dreamair.hu, repülési tevékenységének központi helye: Budakeszi – Farkashegyi Repülőtér, 2092 Budakeszi, Farkashegy 11., – a továbbiakban Dream Air Team) adatokat személyesen feldolgozza: Gábor Andrea Krisztina.
7. A Dream Air Team által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett –regisztrációnál és szerződésnél a weboldalon és a repülés megkezdésekor adott önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. Az adatkezelés céljai a jelen szabályzat 1-4 pontjaiban találhatóak.
8. A jelen adatkezelési szabályzat alapján az adatokat, a Dream Air Team és szerződéses munkatársai, megbízottjai ismerhetik meg, ideértve különösen a repülés végrehajtására kijelölt pilótát. További szükség szerinti adatfeldolgozó a társaság könyvelését végző cég.
9. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszt, jogérvényesítést, módosítást a szerződő az alábbi elérhetőségeken bármikor tehet. Dream Air Team , 2233 Ecser, Nádas Béla utca 6, email cím: info@dreamair.hu. A szerződő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) is fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. A módosítást a Dream Air Team haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül átvezeti.
10. Az adatkezelési szabályzat rögzíti, hogy csak valós személyes adatok megadása esetén alkalmazandó és a valótlan adatokat megadó szerződők, az ezáltal esetlegesen okozott károkért felelősek.
11. A regisztráció során megadott email címek célja, a felek polgári jogi szerződése során a kapcsolattartás biztosítása, ezen felül a szerződő hozzájárulása esetén hírlevél küldhető a szerződőnek a Dream Air Team által. Ezen hírlevél az info@dreamair.hu címre megküldött email útján bármikor lemondható, a hírlevélre történő regisztrációról, a szerződőt a Dream Air Team, a szerződő e kérésére haladéktalanul törli.
12. Az adatkezelési szabályzat alapján a repülés időtartama alatt, a Dream Air Team jogosult kezelni a repülésre feljogosított személyek nevét, telefonos elérhetőségét, lakcímét. Az adatkezelés célja, hogy a Dream Air Team, az általa biztosított légijárművek fedélzetére felszállt személyek számáról és kilétéről naprakész legyen különleges repülési esemény esetén is. A repülés végeztével az adatkezelés megszűnik, a kitöltött iratot a Dream Air Team megsemmisíti. Az adatkezelés módja: légijárműre felszálló regisztrált elektronikus nyilvántartása.
13. Az ilyen módon kezelt fenti adatokat a Dream Air Team további harmadik személyeknek nem adja át, nem továbbítja és csak hatóság megkeresésére adja ki. (pl. Közlekedés Biztonsági Szervezet, rendőrség, stb.)

Gábor Andrea Krisztina elnök – Dream Air Team

 

DREAM AIR TEAM

Egyedi programok Budapest, Balaton és sok más célpontra. Minden repülés Farkashegyről indul előre egyeztetett időpontban.